A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki a www.facebook.com/partnerneve oldalon regisztrált (a továbbiakban: Játékos), kivéve

– a Be Social Partner Kft. (a továbbiakban: Szervező),

– a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek,

– illetve a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló, a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervezővel megkötött szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végző gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont] tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont), akik nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban, továbbá

– aki nem töltötte be a 18. életévét.

A Facebook Nyereményjátékban a Játékosok akként tudnak részt venni, hogy a www.facebook.com/besocialpartnerneve oldalon válaszolnak a Szervező által feltett kérdésekre. A megjelölt határidőig helyes választ beküldők között kerül kisorsolásra a nyeremény. A sorsolás menete a mindenkori játékfelhívásban kerül leírásra.

A nyeremény személyesen átvehető a Be Social Partner Kft. budapesti szaküzletében, vagy postai csomagban kerül feladásra.

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyerteseket terhelik.

Minden Játékos többször vehet részt a Nyereményjátékban.

A Szervező a játék nyerteseinek felhasználói nevét a www.facebook.com/besocialpartnerneve oldalon haladéktalanul közzéteszi. A közzétételt követően a Szervező bekéri a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat, majd a megadott elérhetőségek valamelyikén (telefon, email) informálja a Nyertest az átvétel feltételeiről, helyszínéről és határidejéről. A nyertesek által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a Nyertes a közzétételtől számított hét (7) naptári napon belül nem jelentkezik, akkor a nyeremény egy következő játék alkalmával újra kisorsolásra kerül. Ez mindaddig ismétlődik, ameddig az adott nyeremény nem talál gazdára. Amennyiben az eredeti nyertest a Szervező a fent írtak szerint nem tudja elérni, akkor a Szervező az új nyertes felhasználói nevét a www.facebook.com/besocialpartnerneve oldalon haladéktalanul közzéteszi.

A Szervező nem oszt szét a www.facebook.com/besocialpartnerneve oldalon vagy annak aloldalán meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt.

A nyertesek a Nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Be Social, a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő Be Social ezen információkat nem adja tovább. A Szervező, illetve az Be Social kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A résztvevők adataik pontosítását vagy törlését a Szervezőtől kérhetik. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező felhasználja. A nyertesek a Nyereményjátékban való részvételükkel tudomásul veszik és megerősítik, hogy a róluk történő kép- és hangfelvétel készítésével, annak felhasználásával és nyilvánosságra hozatalával összefüggésben sem az Be Social-vel, sem a Szervezővel szemben sem most, sem a jövőben díj- és költségigényt vagy egyéb követelést semmilyen jogcímen nem támasztanak.

A nyertesek a díj átadásával/átvételével egyidejűleg az adott játék szerint a Nyereményjátékba benevezett név, szlogen, grafika, és mindennemű kreatív anyag teljes körű felhasználási jogát – a módosítás és átalakítás jogára is kiterjedően – kifejezetten és visszavonhatatlanul, (akár időbeli, akár földrajzi, akár jogi) korlátozás és fenntartás nélkül átruházzák a Be Social Partner Kft.-re (1111 Város, Utca, hsz., cégjegyzékszám: 00-00-000000), mint Szervező részére. A nyertesek a díj átadásával/átvételével egyidejűleg tudomásul veszik és általuk a nyeremény átadásakor/átvételekor aláírt külön nyilatkozatban kifejezetten megerősítik, hogy a fent megjelölt korlátozásmentes átruházás ellenértékét a nyeremény értékébe beépítették, így ezzel kapcsolatban igényük vagy követelésük a Szervezővel szemben nem áll fenn és a jövőben sem támasztanak.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban történő részvételre is teljes körben érvényesek a Be Social Partner Kft. hivatalos Facebook oldalán található “Béres Facebook Házirend”-ben foglalt előírások.

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják jelen hivatalos játékszabályt.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására ill. kiegészítésére.

Pin It on Pinterest